Bezpečnosť investície

Bezpečnosť Vašej investície je pre nás prvoradá.
Spoločnosť OPTIVISTA, rovnako ako naši obchodní partneri, spĺňa všetky zákonom stanovené požiadavky na výkon činnosti a je regulovaná Národnou bankou Slovenska.

Naše investičné stratégie sú klientom odporúčané na základe dôkladného posúdenia investičných profilov. Pri našej práci kladieme maximálny dôraz na optimalizovanie pomeru výnosu a rizika spojeného s investíciou.

bezpecne_investovanie

Vaše peniaze sú maximálne chránené

Spoločnosť OPTIVISTA vykonáva činnosť investičného poradcu a finančného sprostredkovateľa ako samostatný finančný agent, na základe licencie udelenej Národnou bankou Slovenska. Naše povolenie má registračné číslo 242 501 a jeho platnosť si môžete overiť online na stránkach Národnej banky Slovenska.
Povolenie zaručuje, že na výkon našej činnosti máme potrebné vedomosti a skúsenosti.

Vždy postupujeme v súlade s platnou slovenskou legislatívou. Pri uzatváraní zmluvy overujeme klientovu totožnosť a osobné údaje nikdy nezdieľame s tretími stranami bez súhlasu klienta. Každému klientovi doručíme unikátne prihlasovacie meno a heslo k jeho účtu, ktorý má otvorený u nášho obchodného partnera. Prihlasovanie je šifrované za pomoci štandarných protokolov používaných pre investičné účty.
Investícia klienta je prehľadne zobrazená na jeho osobnom účte a majetok každého klienta je vedený oddelene od ostatných klientov. O výber klientských prostriedkov je možné zažiadať online, ale z dôvodu bezpečnosti je vždy potrebná aj písomná žiadosť.

Našim cieľom je

navrhnúť Váš optimálny
investičný plán

správne vyhodnotiť
Váš investičný profil

investíciu spravovať
a kontrolovať jej vývoj

investíciu ochrániť

pravidelne prehodnocovať
Váš investičný plán

postup v súlade s európskymi
nariadeniami a slovenskými zákonmi

Zákonná ochrana

V uplynulých piatich rokoch nastali výrazné legislatívne zmeny vo finančnom sektore. Sprísňovali sa požiadavky na tvorbu produktov a ich predaj s cieľom maximalizovať ochranu klienta a jeho financií. Našou prioritou je byť ku klientom maximálne transparentný a férový. Naša činnosť je regulovaná viacerými slovenskými zákonmi. Nižšie uvádzame ich základný prehľad.

Poistná ochrana

Spoločnosť OPTIVISTA je povinne zmluvne poistená pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkonávaní finančného sprostredkovania do výšky 1 250 000 € na každú poistnú udalosť a najmenej 1 850 000 € úhrnom pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkonávaní finančného sprostredkovania nám zabezpečuje Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.

Obchodní partneri

Spoločnosť OPTIVISTA spolupracuje iba s renomovanými správcovskými a investičnými spoločnosťami, ktorých činnosť podlieha dohľadu a regulácii Národnej banky Slovenska.

S našimi obchodnými partnermi spolupracujeme na základe písomných zmlúv o finančnom sprostredkovaní, ktoré sú nevýhradného charakteru. Pri výbere produktu pre klienta sa orientujeme výhradne podľa požiadaviek klienta a poskytujeme nezávislé investičné poradenstvo podľa definície v MiFID II.

Viac o našich obchodných partneroch

Garančný fond investícií
a ochrana klientského majetku

Naši obchodní partneri sú účastníkmi Garančného fondu investícií, ktorý je právnickou osobou zriadenou zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Garančný fond investícií je dohliadaným subjektom Národnej banky Slovenska.

Garančný fond investícií sústreďuje peňažné príspevky obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatým osobami zúčastnenými na ochrane klientov na vykonanie investičnej služby. Za chránený klientský majetok poskytuje fond náhradu do výšky maximálne 50 000 € z klientskeho majetku ku dňu, keď sa klientsky majetok u osoby zúčastnenej na ochrane klientov stal nedostupným podľa § 82 ods. 1. zákona o cenných papieroch.

Kam budem posielať moje peniaze?

Peniaze určené na sporenie a investovanie posielate priamo na klientske účty našich obchodných partnerov, ktoré sú pre Vašu bezpečnosť vedené v depozitárskej banke (Československá obchodná banka, a.s. alebo Citibank Europe plc, a.s.). Účty, ktoré obchodní partneri vedú investorom v depozitárskej banke sú prísne oddelené od prostriedkov obchodných partnerov. Váš účet je chránený fondom na ochranu vkladov do výšky 50 000 €.

Kto pripravuje moju investíciu?

Vašu investičnú stratégiu, výber vhodných investičných nástrojov a ich zastúpenie vo Vašom portfóliu pripravuje a spravuje spoločnosť OPTIVISTA. Vývoj hodnoty Vášho portfólia pravidelne kontrolujeme a overujeme jej konzistentnosť s Vašou investičnou stratégiou. Každú prípadnú zmenu alebo akýkoľvek zásah do investície nám musíte najprv odsúhlasiť. Nič neprebieha bez Vášho vedomia.

Kde môžem sledovať stav môjho účtu?

V prípade zmlúv s našim obchodným partnerom European Investment Centre o.c.p., a.s., môžete stav svojho účtu sledovať po prihlásení priamo na našej stránke alebo po prihlasení na stránke eic.eu.

V prípade zmlúv s našim obchodným partnerom IAD Investments, správ. spol., a.s., môžete stav svojho účtu sledovať po prihlásení na stránke iad.sk.

Čo sa stane v prípade poklesu hodnoty mojej investície?

Klienti, ktorí investujú do ETF alebo podielových fondov môžu zaznamenať na svojej investícii pokles. Poklesy hodnoty investície sú dôsledkom vývoja na finančnom trhu. V prípade poklesov sa ale nemusíte báť, trhové turbulencie sú časté a normálne. Naše investičné stratégie sú nastavené podľa strednodobých a dlhodobých trendov. Preto je pri investovaní veľmi dôležité dodržať investičný horizont, čo znamená neukončiť svoju investíciu predčasne. V prípade otázok nám môžete kedykoľvek zavolať a investíciu alebo jej vývoj skonzultovať s našimi odborníkmi.

Ako rýchlo sa viem v prípade potreby dostať k mojim peniazom?

Na to, aby Vám naše investičné stratégie priniesli očakávaný výnos, je potrebné dodržať stanovený investičný horizont. Investíciu preto neodporúčame ukončovať predčasne. Ak by ste ale nevyhnutne potrebovali svoje peniaze vybrať, po zaslaní žiadosti o odkup budete mať peniaze na svojom účte do 5 pracovných dní.

Koho môžem kontaktovať ak budem potrebovať pomôcť alebo poradiť?

Ak budete potrebovať s Vašou investíciou pomôcť, môžete nás kontaktovať na info@optivista.sk alebo na +421 907 933 973. V prípade nutnosti úprav Vašej investičnej stratégie alebo pravidelnej starostlivosti o klienta kontaktujeme my Vás.

Na čo sa vzťahuje vaše poistenie?

Naše poistenie pokrýva výkon našej činnosti. Spoločnosť OPTIVISTA vykonáva činnosť investičného poradenstva a finančného sprostredkovania. Zodpovedáme za to, že správne vyhodnotíme klientove požiadavky, skúsenosti a finančné možnosti na základe ktorých mu priradíme investičnú stratégiu, ktorá zodpovedá jeho celkovému profilu.

Kontaktný formulár

Najnovšie články

Ako vplýva rast cien nehnuteľností a stavebných materiálov na poistenie?

08.09.2022

Marek Béress

Máte poistenú nehnuteľnosť či domácnosť? Ak ste tieto zmluvy uzatvárali pred rokom 2020, je dosť vysoká pravdepodobnosť, že sú Vaše poistenia už podhodnotené.

Zvyšovanie úrokov na hypotékach v roku 2022

18.02.2022

Mgr. Michal Čižmárik

Pôjdu úroky na hypotékach v roku 2022 hore? Oplatí sa hypotéku refinancovať? Na zvýšenie úrokov je dobré sa pripraviť. Na druhej strane nie je dôvod robiť paniku a unáhlené kroky.

Druhý pilier - otázky a odpovede

18.02.2022

Mgr. Marek Novelinka

Mám druhý pilier ? V akom fonde by som si mal sporiť ? Viem ešte vstúpiť do druhého piliera ? Toto, ako aj porovnanie druhého piliera, je len časť vecí, na ktoré sa pozrieme.

Najnovšie články

Ako vplýva rast cien nehnuteľností a stavebných materiálov na poistenie?

08.09.2022

Marek Béress

Máte poistenú nehnuteľnosť či domácnosť? Ak ste tieto zmluvy uzatvárali pred rokom 2020, je dosť vysoká pravdepodobnosť, že sú Vaše poistenia už podhodnotené.

Zvyšovanie úrokov na hypotékach v roku 2022

18.02.2022

Mgr. Michal Čižmárik

Pôjdu úroky na hypotékach v roku 2022 hore? Oplatí sa hypotéku refinancovať? Na zvýšenie úrokov je dobré sa pripraviť. Na druhej strane nie je dôvod robiť paniku a unáhlené kroky.

Druhý pilier - otázky a odpovede

18.02.2022

Mgr. Marek Novelinka

Mám druhý pilier ? V akom fonde by som si mal sporiť ? Viem ešte vstúpiť do druhého piliera ? Toto, ako aj porovnanie druhého piliera, je len časť vecí, na ktoré sa pozrieme.